Vedtægter

Vedtægter for Hanse Klub Danmark Gældende efter ændringer foretaget på generalforsamlingen 11. maj 2013.

§ 1.
Klubbens navn: Klubbens navn er Hanse Klub Danmark og dens adresse er den til enhver tid siddende formands.

§ 2.
Klubbens formål: Klubben skal som arbejde for at sikre det bedst mulige sammenhold blandt Hanse Yacht sejlere, organisere fælles arrangementer af praktisk og/eller selskabelig art til fremme af foreningens og medlemmernes trivsel. Endvidere skal klubben indhente og formidle gode udstyrs- og udrustningstilbud, fungere som ”byttecentral” mellem medlemmerne,  og anspore til godt sømandskab.

§ 3.
Medlemmer:
Hanse Klub Danmark har følgende medlemskategorier: Aktive Som aktiv medlem optages enhver som helt eller delvis ejer en Hanse Yacht.

Passive Som passivt medlem optages alle interesserede

Æresmedlemmer En enig bestyrelse kan udnævne tidligere eller nuværende aktive medlemmer, der i særlig grad har bidraget til Hans Klub Danmarks udbredelse eller udvikling, til æresmedlemmer.
Salg af båd:
Ved salg af båd mistes retten til aktivt medlemskab, medmindre man blot venter på levering af anden indkøbt Hanse Yacht. Navn og adresse på ny ejer oplyses til sekretæren.

§ 4.

Kontingent og regnskab: Kontingent Aktive og passive medlemmer betaler samme kontingent. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.  Kasseren udsender pr. e-mail opkrævning på kontingentet, som skal betales senest 1. marts.  Såfremt et medlem ikke ønsker at forny sit medlemsskab for det kommende år, skal udmeldelse ske pr. e-mail til kasseren inden det foregående års udgang. Regnskab Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet føres af klubbens kasserer og revideres af en revisor, valgt af generalforsamlingen.

§ 5.
Generalforsamling: Ordinær generalforsamling Der afholdes ordinær generalforsamling i tilknytning til Hanse Klub Danmarks årlige træf. Indkaldelse skal ske sammen med invitationen til træffet, dog mindst med 4 ugers varsel. Al information til og fra bestyrelsen sker via klubbens hjemmeside og/eller e-mail.

Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af årsregnskab 4. Fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 lige år – 3 ulige år), samt én suppleant 6. Valg af revisor, samt én suppleant 7. Fastlæggelse af dato og område for årligt træf 8. Indkomne forslag 9. evt.

Forslag der ønskes behandlet under punkt 8 skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og offentliggøres via e-mail senest 8 dage før generalforsamlingen

Afstemninger afgøres ved almindeligt flertal, bortset fra afstemninger om klubbens opløsning (se §7)

Ret til at afgive stemme har medlemmer der har betalt kontingent senest 8 dage før generalforsamlingen. Kvittering skal kunne fremvises

Stemmeafgivning kan KUN ske ved personlig fremmøde

Afstemninger sker ved håndsoprækning og der kan ikke kræves skriftlige afstemninger, undtaget spørgsmål om eksklusion (se §7)

Generalforsamlingen kan beslutte at spørgsmål vedrørende vedtægter skal afgøres  • enten på en ekstraordinær generalforsamling,  • eller skriftlig afstemning blandt alle stemmeberettigede medlemmer.   Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, såfremt 1/5 eller derover af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt anmoder bestyrelsen herom.

Indkaldelsen skal ske med mindst to ugers varsel senest tre uger efter en anmodning er modtaget af bestyrelsen.

Anmodningen skal indeholde en begrundet dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling.

§ 6.
Hanse Klub Danmarks ledelse: Bestyrelsen Hanse Klub Danmark ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer med aktivt medlemskab, valgt af generalforsamlingen.

Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling afholder bestyrelsen møde med følgende dagsorden 1. Valg af formand 2. Valg af kasser 3. Næste møde 4. evt.

Bestyrelsen tegnes over for tredjepart af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

Bestyrelsens opgaver   At sikre klubbens vedtægter overholdes   At føre medlemsregister over Hanse Yachts i Danmark   At tage initiativ til afholdelse af træf én gang årligt   At informere om klubbens aktiviteter

§ 7.
Eksklusion og opløsning: Eksklusion En enig bestyrelse kan indstille til generalforsamlingen at ekskludere et medlem. Medlemmet har ret til at fremføre sine synspunkter overfor generalforsamlingen.

Generalforsamlingen beslutter hvorvidt medlemmet kan forblive i klubben.
Opløsning

Opløsning af Hanse Klub Danmark kan kun ske på en lovligt indkaldt generalforsamling. Mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer skal være til stede. Heraf skal mindst to tredjedele stemme for opløsningen.

Er det krævede antal medlemmer ikke til stede, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor afgørelsen træffes ved almindeligt flertal, uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Opløses Hanse Klub Danmark, stilles dens eventuelle formue til rådighed for Dansk Sejlunions ungdomsarbejde.